T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayındır Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hemşire Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 14/05/2018

HEMŞİRE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1.Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta

dayalı olarak planlar, uygular.
2. Hastanın hemşirelik süreci kapsamında değerlendirilebilmesi için hastanenin / kurumun belirlediği
formları ve ölçme değerlendirme ölçütlerini ( Düşme Riski Skalası, Dekübit Skalası, Ağrı Değerlendirme
Skalası vb.) kullanır.
3. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan
yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir.
4. Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak
verilen tedavileri uygular, sözel order durumunda ise, sağlıkta kalite standartları kapsamında uygun
girişimleri yapar ve kayıt eder.
5. Hekim istemine göre ilaç uygulamalarını sekiz doğru ilkesine (doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta, doğru
zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru kayıt, doğru yanıt) göre yapar.
6. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen hekim istemini bilimsel
esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir.
7. Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, hastanın
hekimi ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak
hekimin yazılı istemi üzerine söz konusu işlemi uygular.
8. Tıbbi tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması
halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
9. Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim
etmeden kurumdan ayrılamaz. Ayrıca doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye
olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
10. Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel
etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek
verir ve katkıda bulunur.
11. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının
yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
12. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek; insan onurunu,
mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
13. Tüm uygulamaları, yaptığı uygulamayı takiben kayıt altına alır.
14. Hastaneye yatış işlemleri tamamlanmış hasta ve varsa refakatçisinin servise ve hastaneye uyumunu sağlar.
15. Hasta ve ailesini, hastaneye yatış yapıldığı andan itibaren taburculuğa ve evde bakıma hazırlar, gerekli
eğitimleri verir.
16. Hastanın varsa beraberinde getirdiği ilaçlarını gerekli kontrollerini (adı, adeti, son kullanma tarihi vb.)
yaparak teslim alır, kurumun/hastanenin belirlediği formları kullanarak kayıt eder, uygun koşullarda
saklanmasını ve korunmasını sağlar.
17. Hastası için kullanacağı ilaçları güvenli bir şekilde temin eder. Uygun koşullarda saklanmasını ve
korunmasını sağlar, son kullanma tarihlerini kontrol eder.
18. Narkotik ilaçları talimatlara uygun saklar ve kullanır. Nöbet teslimlerinde narkotik ilaçları sayarak teslim
alır ve kayıt eder.
19. Acil durumlar için kullanılan acil müdahale setini her vardiyada kontrol ederek sürekli kullanıma hazır
halde bulundurur.

20. Hemşirelik uygulamaları için gerekli diğer malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
21. Tanı amaçlı hastadan alınan kan, idrar, sıvı ve doku örneklerinin uygun şekilde ve en kısa sürede ilgili
laboratuara transferini sağlar.
22. Hekim tarafından gerçekleştirilen invaziv tanı ve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayı
hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası hastayı izler.
23. Diğer sağlık çalışanları ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve hemşirelik bakım planının
oluşturulmasına katkıda bulunur.
24. Enfeksiyon gelişmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Hemşirelik bakımında
gerekli olan asepsi, antisepsi, sterilizasyon, izolasyon vb. tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar.
25. İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır ve enfeksiyon kontrol hemşiresine bildirir.
26. Aspirasyon*, oksijen tedavisi*, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj*, aseptik
uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.), stoma bakımı gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun
hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir. (*) Ekip belli vakalarda neyin izleneceğine dair
“ortak bakım planları” hazırlanmış ya da kararlaştırmış ise “hekim istemi” beklemeden hemşire bu
parametreleri izler.
27. Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerini değerlendirerek, gelişiminin önlenmesi için
uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar. Bası yarası oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar,
uygular ve değerlendirir.
28. Hastanın tıbbi durumuna uygun beslenme ihtiyaçlarını diyetisyen ve nutrisyon hemşiresi ile işbirliği
yaparak planlar ve hastanın öğünlerini tam almasına destek olur, kayıt eder. Yetersiz beslenen ya da
beslenemeyen hastaların nutrisyon desteği gereksinimine (enteral ve parenteral beslenme) göre uygun
hemşirelik bakımını planlar, uygular, devamlılığını sağlar.
29. Hastalara verilen yemeğin diyetine uygunluğunu ve hastaların yemek yeme durumlarını kontrol eder.
30. Hastanın transferi gerektiğinde; hastanın güvenli kurum politikalarına uygun bir şekilde transferini sağlar.
31. Hizmet içi eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik
önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim seminerlerine katılır, klinik içi eğitimlerin hazırlanması ve
sunumunda klinik içi eğitim hemşiresine katkıda bulunur.
32. Sağlıkta Kalite Akreditasyon Standartları ve Hasta ve Çalışan Güvenliği uygulamaları kapsamındaki
faaliyetlerin yürütülmesinde rol alır.
33. Sağlık bakım hizmetleri uygulamalarının yürütüldüğü ve hemşire görev tanımı kapsamındaki girişimlerin
olduğu poliklinik alanları/tanı birimlerinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’nün onayı ile görev yapar.
34. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

EBE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. Müracaat eden hastaların tıbbi olarak muayene ve doğuma hazırlanmaları için, yetkileri dahilinde her türlü
tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar.
2. Mesleğin gerektirdiği şekilde anne ve bebeğin standarda göre genel sağlık durumunu değerlendirir.
3. Doğum esnasında anne ve bebek için gerekli tüm hazırlıkları yaparak, hekimle birlikte doğuma girer.
4. Doğan bebeklerin yenidoğan değerlendirmesini yapar; cinsiyetini, ağırlığını, boyunu, kafa çevresini ölçer
ve kayıt eder. Normalden sapma durumunda hekimi bilgilendirir.
5. İkiz veya daha fazla sayıda doğan bebeklerin doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğduklarını, ölü
doğanların doğumdan sonra nefes alıp almadıklarını dikkat ve titizlikle değerlendirir ve kayıt eder.
6. Her doğan bebeğin annesinin adı soyadını, cinsiyetini, doğum tarih ve saatini, doğumun kim tarafından
gerçekleştirildiğini belirten bir doğum kartı doldurur. Ayrıca yenidoğan bebeğin cinsiyetine uygun olarak
(kız-pembe renk, erkek-mavi renk) anne ve bebeğe aynı kod numarasını taşıyan anne-bebek bilekliği
takar.
7. Yenidoğan göbeğini standartlara göre kesip göbek bakımını yapar, bebekler için gerekli önlemlerin
alınmasını sağlar.
8. Yenidoğan bebeğe doğum sonrası 1 mg K vitamini (IM) yapar.
9. Muayene odalarının, doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve
kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurulmasını sağlar.
10. Muayene, doğum ve müdahaleler esnasında gebe ve hastaların yanında bulunur.
11. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak uygun girişimleri yerine getirir.
12. Yenidoğanın vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlar.
13. Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin
gereksinimlerini karşılar, anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir.
14. Ailelere aile planlaması ile ilgili (aile planlaması sertifika belgesine sahip olan ebeler) bilgi verir.
15. Hemşirelik yetkisi almış ebeler, asli görevleri yanında kurumun belirlediği alanlarda hemşirelik hizmetleri
ile ilgili görevleri, yetkileri dahilinde yürütür.
16. Hastanın laboratuvar/radyolojik tetkikleri için varsa gerekli örnekleri toplar; ilgili birime gönderir,
değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.
17. Enfeksiyonun gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar. (el
yıkama, koruyucu ekipman kullanımı, izolasyon vb.)
18. Kullanılan tıbbi malzemelerin uygun şekilde steril/dezenfekte edilmesini sağlar.
19. Hasta ilaçlarının hastane eczanesinden getirilmesini sağlar. Getirilen ilaçları kontrol ederek teslim alır.
İlaçları uygun şekilde yerleştirir ve muhafaza eder.
20. Narkotik ilaçların kullanılması ve saklanmasını kontrol altına alır.
21. Hasta bakım hizmetleri için gerekli olan araç gereç ve malzemelerin tespit teminini sağlar.
22. Kliniğin genel hizmet ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve kontrol eder.
23. Bebeğin nakline karar verildiğinde güvenli bir biçimde nakli gerçekleştir ve ilgili bölüm hemşiresine sözlü
ve yazılı olarak hastayı teslim eder.
24. Yaşamı sona eren bebeği standart doğrultusunda hazırlar, morga transferini sağlar ve yakınlarına destek
olur.
25. Sağlıkta kalite akreditasyon standartları ve hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları kapsamındaki
faaliyetlerin yürütülmesinde rol alır.